Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal domein: zorg voor elkaar

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling.

Met ingang van 2016 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor het Sociaal Domein. Hiervoor zijn drie wetten in werking getreden: Wet op de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Jeugdzorg

Eén van de grootste financiële risico’s wordt veroorzaakt door de zogenoemde zwaardere jeugdzorg. Het is moeilijk de kosten te beperken wanneer er eenmaal een indicatie voor deze vorm van zorg gegeven is. Daarnaast is de impact van zwaardere jeugdzorg voor het kind en de omgeving bijzonder groot. Het is van belang dat de gemeente Terneuzen alles in het werk stelt om te onderzoeken of een zware indicatie met beleidsmatige middelen voorkomen kan worden.

Hierbij vindt D66 het belangrijk te onderzoeken of bestaand beleid goed functioneert en mogelijk geïntensiveerd kan worden en of dit beleid voldoende bekend en toegankelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor toegang tot het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Stimuleren van samenwerking tussen verschillende instanties, maatwerk en inspraak en betrokkenheid van ouders moeten daarbij voorop staan. Periodieke evaluatie blijft volgens D66 nodig om steeds te ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is erop gericht dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kan doen in de samenleving. Nu ouderen – ook met beperkingen – langer in hun eigen woning blijven wonen zal er meer beroep worden gedaan op hulp van derden. Informele hulp, zoals mantelzorg, is belangrijk, maar niet altijd voldoende. Naast het bieden van professionele zorg vindt D66 het belangrijk om de betrokkenheid van ouderen te behouden en te vergroten. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de manier waarop ouderen maatschappelijk betrokken kunnen blijven of weer worden. Daarbij is eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Goede doelgroepgerichte voorlichting is belangrijk: als men niet met de mogelijkheden bekend is, zal men de weg erheen niet vinden.

Participatiewet

De Participatiewet heeft tot doel alle burgers te laten participeren in de samenleving.

Gemeentelijk beleid zal erop gericht moeten zijn om schooluitval en dus lage of onvoldoende startkwalificaties te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is gebleken, kan volwassenenonderwijs aanvullend zijn. D66 wil onderzoeken of dit effectiever georganiseerd kan worden. Daarbij er moet er aandacht zijn voor stages en gesubsidieerde plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven en overheid.

Nu instroom in de sociale werkplaats (Dethon) niet meer mogelijk is, ligt er voor overheden een grotere verantwoordelijkheid en wettelijke taak om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. D66 is van mening dat de gemeente Terneuzen hiervoor nog onvoldoende plaatsen realiseert. Mensen met een arbeidsbeperking moeten geen uitzondering (meer) zijn binnen bedrijven en gemeentelijke organisaties, maar een integraal deel kunnen uitmaken van de beroepsparticipatie. Een onderzoek dat Dethon heeft laten uitvoeren kan gegevens leveren voor nieuw beleid.

Voor mensen met een aangeboren of verworven handicap/beperking zal het verkrijgen van  de noodzakelijke zorg een bestaanszekerheid moeten zijn, terwijl daarnaast iedere mogelijke vorm van actieve of passieve participatie gestimuleerd en ondersteund wordt.

Mensen met complexe problematiek moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een speciale aandachtsfunctionaris met doorzettingsmacht moet in staat zijn om passend maatwerk te formuleren.

Armoedebeleid

In het kader van deelname aan de samenleving is ook armoedebestrijding en voorkomen van negatieve gevolgen van armoede een belangrijke beleidstaak van de gemeente. Belangrijk is dat de gemeente Terneuzen in samenwerking met ketenpartners als scholen, woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars aandacht heeft voor de financiële draagkracht en belasting van mensen, die zich – tijdelijk – in een financiële noodsituatie bevinden en beleid voert om huisuitzetting te voorkomen.

Samenvattend is D66 van mening dat sturen op efficiëntie noodzakelijk is, maar niet voldoende. Belangrijk is om zodanig gemeentelijk beleid te ontwikkelen dat we uiteindelijk het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ praktisch uitvoerbaar kunnen maken binnen het Sociaal Domein. Dit kan worden gerealiseerd met levenslange coaching zodat cliënten de mogelijkheid en de ruimte krijgen om de eigen regie te behouden of terug te krijgen.

Drie keer D66 Terneuzen voor Sociaal domein:

  • Betere preventie ter voorkoming van (zware) jeugdzorg.
  • Een actiever ouderenbeleid dat resulteert in meer zelfredzaamheid en betrokkenheid en minder eenzaamheid.
  • Levenslange coaching voor bepaalde doelgroepen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018