Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte: wonen, werken en leven in balans

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 wil dat iedereen voldoende ruimte heeft om te wonen, te werken en te recreëren. We willen bouwen, duurzaam. We willen ook dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen.

Voorzieningen clusteren

D66 hecht veel waarde aan voorzieningen voor alle inwoners, maar realiseert zich tevens dat het niet meer mogelijk is alles in elke kern te handhaven. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Daarom moeten we gezamenlijk op zoek naar innovatieve oplossingen en bepaalde voorzieningen clusteren en optimaal benutten. We vertrouwen ook op de eigen kracht van de inwoners en de initiatieven die zij zelf ontplooien. De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk deze initiatieven.

Nieuwbouw: niet buiten de bebouwing

D66 is terughoudend over nieuwbouw. De focus ligt voor D66 op het duurzaam bouwen binnen bestaande bebouwing. Dit garandeert de leefbaarheid in de kernen. Levensloopbestendig bouwen wordt extra gestimuleerd.

D66 wil dat alle nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. Daarom wil D66 dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om hun woning duurzamer te maken. Verduurzaming van woningen wordt niet alleen met subsidies, maar ook met het verstrekken van informatie en kennis gestimuleerd.

Senioren: centrale voorzieningen

Gezien de demografische ontwikkeling is het belangrijk om woningen en appartementen voor senioren te ontwikkelen met een gekoppelde zorgcomponent. Het is in de gemeente Terneuzen niet mogelijk om in iedere kern woningen met een zorgcomponent te realiseren. Ook hier geldt het clusteren van voorzieningen.

Vitaal platteland

D66 vindt dat privaat-publieke samenwerking tot stand moet komen om het streekeigen karakter van openbaar en privaat groen te bevorderen. D66 gaat ervan uit dat een gezonde agrarische sector van vitaal belang is voor de kwaliteit van het gebied.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede balans tussen de behoefte aan schaalvergroting in de landbouw en instandhouding van waardevolle elementen. Samenhang en samenspraak tussen de verschillende beheerders van groen dient te leiden tot een aantrekkelijk herkenbaar gebied. Dit kan tot uitdrukking komen in het bestemmingsplan buitengebied.

Natuurgebieden: open

D66 zet zich in voor het behoud van een grote biodiversiteit. Daarom wegen we bij iedere ingrijpende beslissing af of wij geen onherstelbare schade toebrengen aan natuur of milieu. Natuurgebieden willen we het liefst volledig openstellen.

Drie keer D66 Terneuzen voor Ruimte:

  • Voorzieningen: kwaliteit clusteren en optimaal benutten.
  • Nieuwbouw is duurzaam en bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd.
  • Goede balans tussen landbouw, recreatie, natuur en cultuurlandschappen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018