Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs: behouden en vernieuwen

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 vindt dat iedereen recht heeft op het beste onderwijs. Goed onderwijs biedt gelijke kansen op persoonlijke ontwikkeling en belangrijke sociale vaardigheden. Goed onderwijs is de basis van geluk en een welvarende maatschappij.

Vernieuwende structuren en concepten

De demografische krimp zal de komende jaren tot grote noodzakelijk veranderingen leiden in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs. Er zijn steeds minder leerlingen. De gehele onderwijssector in onze regio staat voor een enorme opgave om het onderwijs bereikbaar en betaalbaar te houden

D66 vindt dat vernieuwende, verbindende structuren en concepten noodzaak zijn om bereikbaar, kwalitatief goed onderwijs te behouden voor Terneuzen en de regio. De leefbaarheid en de economie van heel Zeeuws-Vlaanderen staan op het spel.

Brede scholen

D66 is voorstander van centrale brede scholen. Naast het reguliere onderwijs biedt een brede school ook kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak en leiding. Door te centraliseren kan kwaliteit worden geboden, en een dagprogramma dat voor ouders de combinatie van zorg en werk vergemakkelijkt. Het collectief leerlingenvervoer naar de centrale voorzieningen voor basisonderwijs moet goed geregeld zijn.

D66 wil bij de totstandkoming van nieuwe brede scholen een verregaande samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs stimuleren. D66 wil dat de school extra budget krijgt voor extra taken en verantwoordelijkheden.

Voortgezet onderwijs: fuseren én vernieuwen

D66 juicht de plannen van de in augustus 2017 opgerichte Taskforce onderwijs toe. Hierin staan de stappen beschreven om op termijn te komen tot één organisatie voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit proces begint met een fusie tussen SSG De Rede en Zeldenrust-Steelant College, waarbij de fusieschool een christelijke identiteit zal krijgen. D66  begrijpt de noodzaak van deze stap, maar wil er wel voor waken dat de nieuwe school ook écht ruimte biedt aan leerlingen en docenten met een andere levensbeschouwing.

Het centraliseren van bepaalde onderwijsvoorzieningen op drie locaties, bereikbaar door eigen busvervoer, is deel van de oplossing. D66 vindt dat de nieuwe Zeeuws-Vlaamse middelbare school ook moet onderzoeken welke innovatieve technieken voor e-learning een aanvulling en verbetering kunnen zijn. Nieuwe vormen van onderwijs komen hierdoor beschikbaar. Met een goed, breed gedragen concept kan Zeeuws-Vlaanderen niet alleen zijn voortgezet onderwijs behouden, maar ook verbeteren, en zo een voorbeeld zijn voor andere krimpregio’s.

Drie keer D66 Terneuzen voor Onderwijs:

  • Concentratie van basisonderwijs in brede scholen.
  • Nauwere samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs.
  • Regionale fusieschool voor voortgezet onderwijs centraliseert en innoveert op drie locaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018