Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën: behoedzaamheid

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 gaat behoedzaam om met belastinggeld omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor hebben gewerkt. D66 kiest altijd voor een toekomstbestendige en solide begroting. We schuiven geen schulden door naar onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit diezelfde waarden erkennen we ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium.

Kostendekkende leges

D66 is nadrukkelijk wel voor kostendekkende leges en heffingen, zodat men weet waar men voor betaalt. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies, voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of trouwen, moet in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze diensten zijn niet gratis, maar de gemeente hoeft er ook niet aan te verdienen.

Die kosten bieden bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten voor inwoners te beperken.

Schoon gedrag moet lonen

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt: hoe beter afval wordt gescheiden, des te lager de kosten voor de verwerking. Daardoor is een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk.

Geen stijging lasten en schulden

D66 wil voorkomen dat de totale lastendruk en de schulden ongeremd blijven stijgen. Wij verkiezen bezuinigen en hervormingen boven onnodige belastingverhogingen. D66 heeft meermalen aangegeven niet gelukkig te zijn met de schuld van de gemeente Terneuzen van circa € 200 miljoen die onverminderd hoog blijft. Daar tegenover staat een algemene reserve van nog geen € 13 miljoen – die daarmee veel te laag is. De verhouding tussen het eigen vermogen en de schuld wordt uitgedrukt in een debtratio. De debtratio van de gemeente Terneuzen is 84,7%. Een landelijke norm van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat een gemeente in de gevarenzone zit als de debtratio meer dan 80% bedraagt. Voor D66 heeft het de hoogste prioriteit dat de debtratio in Terneuzen onder de 80% zakt.

De gemeente Terneuzen heeft geen rekenmodel waarmee de aanwezige risico’s worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. Daarmee heeft Terneuzen geen goed beeld van de risico’s en hoe de risico’s zich ontwikkelen.D66 vindt dat de gemeente een dergelijk rekenmodel zo snel mogelijk moet implementeren.

Drie keer D66 Terneuzen voor Financiën:

  • Een toekomstbestendige en solide begroting, zonder onnodige belastingverhogingen.
  • Schoon gedrag loont, door de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
  • Debtratio onder de 80%.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018