Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid: de boventoon

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 wil dat toekomstige generaties zich kunnen ontplooien zoals ze dat zelf graag willen. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we echter in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk.

Op vele terreinen zal duurzaamheid de boventoon moeten gaan voeren. Niet alleen bij ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, woningbouw en economische ontwikkeling. Maar ook bij zorg, mobiliteit en onderwijs zal er altijd volop aandacht moeten zijn voor duurzaamheid.

Zeeuws Energieakkoord uitvoeren

De houding en het gedrag van gemeenten speelt een belangrijke rol om maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en energietransitie te verkrijgen. De gemeente Terneuzen moet in de energietransitie een voorbeeld voor alle burgers zijn. Daarom is het mede ondertekenen van het Zeeuws Energieakkoord door alle dertien Zeeuwse gemeenten essentieel. In dit energieakkoord wordt ernaar gestreefd dat in 2045 de hele particuliere woningvoorraad in Zeeland energieneutraal is. Dit is geen vrijblijvend streven, maar een harde vereiste.

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

D66 vindt dat in Terneuzen zoveel mogelijk gemeentelijke daken moeten worden voorzien van zonnepanelen. Daarnaast willen we dat de gemeente braakliggende bedrijventerreinen beschikbaar stelt voor zonnepanelenweides. Ook kan de gemeente Terneuzen de oprichting van zonne-energie coöperaties faciliteren, door kennisuitwisseling en subsidies.

Duurzaamheid leidend voor leefbaarheid

D66 wil dat stads-, wijk- en dorpsraden duurzaamheid als leidend thema vasthouden bij het werken aan de leefbaarheid,

Woningbezitters stimuleren

Woningbezitters in Terneuzen moeten worden gestimuleerd om hun woning zonder gas van energie te voorzien. Er moet ook meer voorlichting komen over besparing en hergebruik van ons schaarse drinkwater. De gemeente Terneuzen kan duurzaam bouwen stimuleren door lagere bouwleges te heffen en subsidies geven voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.

Actieprogramma Klimaat en Duurzaamheid uitvoeren

De gemeenteraad van Terneuzen heeft in 2017 unaniem het Actieprogramma Klimaat en Duurzaamheid aangenomen. D66 wil dat de vijftig concrete acties en programma’s regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd..

Duurzaamheidstoets bij inkoop

D66 wil dat de gemeente Terneuzen zijn inkoopbeleid en de inzet van middelen en materialen structureel aan een duurzaamheidstoets onderwerpt. Bij alle gemeentelijke voorstellen en initiatieven moet een milieuparagraaf worden opgenomen. Vervangingen moeten worden gerealiseerd met ledverlichting, zonne-energie en dergelijke.

Drie keer D66 Terneuzen voor Duurzaamheid:

  • Stimuleren duurzaam (ver)bouwen.
  • Duurzaamheid leidend thema bij invullen leefbaarheid kernen.
  • Milieuparagraaf bij alle gemeentelijke voorstellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018