Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en burger: transparantie en betrokkenheid

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 wil dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium mee kunnen denken over beleid en plannen. Dat leidt tot meer draagkracht en verbondenheid, en er wordt ook meer gebruik gemaakt van talenten, creativiteit en betrokkenheid. Een transparant bestuur door en voor de burger.

Toekomstgerichte visie

Vaak ontbreekt het in de gemeente Terneuzen aan toekomstgericht, samenhangend beleid met een visie voor de lange termijn. Er wordt niet altijd gestuurd binnen kaders, met een vast toekomstdoel voor de gemeente voor ogen. Sommige beslissingen worden om onduidelijke redenen wél genomen, andere juist niet. D66 is voor het ontwikkelen van visies voor alle beleidsterreinen. In heldere taal: waar willen we heen met onze gemeente en wat willen we bereiken. Daaruit volgt automatisch: past deze stap bij dit toekomstbeeld.

Dorps-, stads- en wijkraden

D66 wil de kwaliteit van bestuur en organisatie verbeteren en daarmee het vertrouwen van de burger in de politiek bevorderen en bestendigen. De dorps-, stads- en wijkraden zijn de ogen en oren voor de gemeente en dragen bij aan de leefbaarheid. D66 vindt dat zij de ruimte moeten krijgen om hun woonomgeving te ontwikkelen, waarbij ook aandacht is voor het verduurzamen van die omgeving.

Naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen

De drie fracties van D66 in Zeeuws-Vlaanderen vinden dat er op de langere termijn een gemeentelijke herindeling moet plaatsvinden, die leidt tot één Zeeuws-Vlaamse gemeente. Met in totaal 106.000 inwoners kunnen we dan een sterkere vuist maken naar Den Haag en krijgen we voldoende volume om de uitbreiding van taken aan te kunnen. Met de andere D66 afdelingen uit Zeeuws-Vlaanderen willen we hierin het voortouw nemen.

Integriteitsbeleid inrichten

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan je simpelweg aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. D66 wil een duidelijk integriteitsbeleid en een integriteitscommissie.

Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving. Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging.

Drie keer D66 Terneuzen voor Bestuur en Burger:

  • Voor alle beleidsterreinen een toekomstgerichte visie.
  • Vroege betrokkenheid en verbondenheid bij alle besluitvorming.
  • Op termijn naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018