Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte

Ruimte om te wonen, werken en leven

D66 hecht veel waarde aan voorzieningen voor de inwoners, maar realiseert zich tevens dat het niet mogelijk is alles in elke kern te handhaven. Daarom moeten we gezamenlijk op zoek naar innovatieve oplossingen: van kwantiteit naar kwaliteit. Als straks alleen in de grotere kernen een bibliotheekvoorziening of fysiotherapiepraktijk over blijft, dan heeft de gemeente de opdracht het toch voor iedereen mogelijk te maken van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken. Ook hier vertrouwen we op de eigen kracht van de inwoners en de initiatieven die zij zelf ontplooien. De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk deze initiatieven als actief uitbreiden van de digitale mogelijkheden als buurtapp, Digitaal loket en zichtbaar maken van het Team Maatschappelijke Onrust.

D66 wil niet alle voorzieningen in elke kern handhaven, maar iedere burger moet wel toegang houden tot de voorzieningen.

D66 wil inspelen op een nieuwe wooneconomie van tijdelijke bewoning door mensen die enkele maanden hier willen verblijven (het deeltijd wonen). Maar we gaan verder, want leegstand moet worden voorkomen; beter vier maanden per jaar bewoond dan een jaar lang verpauperd. Verkoop van woningen aan toeristen moet daarom mogelijk zijn. Geen verplichte bewoning van minimaal aantal dagen (dat is niet te handhaven) wel belastingen betalen op basis van deze ratio en de  onderhoudsverplichting. Dit is digitaal controleerbaar.

De vraag naar koopwoningen is aan verandering onderhevig. Potentiële kopers gaan steeds meer voor kwaliteit. Dus moet hoogwaardige nieuwbouw mogelijk blijven, in alle kernen. Er dient echter goed getoetst te worden of nieuwbouwplannen in een vraag voorzien. D66 gaat vooralsnog uit van het principe “geen toestemming, tenzij”. Als er geen vraag is, dan ook geen bouwvergunning. Bovendien moet getoetst worden wat nieuwbouw betekent voor de bestaande woningvoorraad. Worden verouderde woningen uit de markt genomen en wie betaalt dat dan? Daarom willen wij af van de vigerende 2e woning-verordening, waardoor kleine verouderde woningen aan toeristen kunnen worden verkocht.

De focus bij nieuwbouw ligt op inbreiding. Zoals het omzetten van handelsbestemming naar woonbestemming, bouwen tussen bestaande woningen. Geen nieuwe woonwijk aansluitend op bestaande bouw, maar binnen de bestaande kern kijken wat mogelijk is. Geen open ruimtes inzetten garandeert de kwaliteit in de dorpskernen. Levensloopbestendig bouwen wordt extra gestimuleerd. Als nieuwbouw of verbouw een bijdrage levert aan het milieu en energieverbruik, willen we dat belonen met een reductie op de bouwleges. Als we inzetten op isolatieprojecten en energie-efficiency van koop- en huurwoningen, stimuleren we bovendien de lokale arbeidsmarkt. Gezien de demografische ontwikkeling zal een belangrijke doelstelling zijn: realiseren van woningen en appartementen voor senioren. Als daar een zorgcomponent aan wordt gekoppeld, zullen deze woningen voornamelijk in de grotere kernen worden gerealiseerd.

D66 Sluis gaat voor:

  • vrije verkoop van oudere panden aan deeltijdbewoners of toeristen.
  • terughoudendheid over nieuwbouw, wel mogelijk maar kritisch getoetst.
  • geen nieuwbouw in het buitengebied, maar wel in inbreiding.
  • woningbouw voor senioren met een zorgcomponent voornamelijk in de dragende kernen.
  • milieubewust bouwen tegen lagere bouwleges.
  • de gemeente Sluis als 1 “Stad” . De gehele gemeente als geheel biedt de voorzieningen die we als gemeente nodig hebben. Minder kerngericht meer gemeentegericht denken.

 

Water en de daaraan gekoppelde natuur spelen een belangrijke rol. Er komt nationaal en provinciaal steeds meer aandacht voor waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Hierin spelen de agrarische cultuurhistorische bouw en oude erven een belangrijke rol. D66 vindt dat ook hier privaat-publieke samenwerking tot stand moet komen om het streekeigen karakter van openbaar en privaat groen te bevorderen. D66 gaat ervan uit dat een gezonde agrarische sector van vitaal belang is voor de kwaliteit van het gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede balans tussen de behoefte aan schaalvergroting in de landbouw en de instandhouding van waardevolle landschapselementen. Samenhang tussen verschillende beheerders van het groen dient te leiden tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied, tot uitdrukking gebracht in het bestemmingsplan buitengebied.

D66 ziet landbouw, recreatie en natuur als complementair. Daar waar belangen tegengesteld zijn, dient door middel van vergoedingen voor beheer een oplossing te worden gezocht. Kleinschalige projecten worden gestimuleerd. Initiatieven zullen zo mogelijk worden beloond met premies en subsidies.

D66 zet zich in voor het behoud van een grote biodiversiteit. Daarom wegen we bij iedere ingrijpende beslissing af of wij geen onherstelbare schade toebrengen aan natuur of milieu.

D66 wil het behoud van het streekeigen karakter van het landschap met het accent op specialisering in grotere en kleinere kernen. Daarbij moet er een goede balans zijn tussen landbouw, recreatie, natuur en cultuurhistorie.

D66 wil goed communiceren met burgers en belanghebbenden over de inrichting van het landschap.

De laatste jaren hebben geleerd dat de Zeeuws-Vlaamse burgers het gevoel hebben onvoldoende betrokken te worden bij de politieke besluitvorming. Deze kloof moeten we verkleinen. Dit betekent niet dat we slechts gaan voor gevestigde belangen en voorkeuren. De voorlichting en samenspraak over gemaakte keuzes, ontwikkelingen en projecten aan de burgers heeft prioriteit.

D66 Sluis gaat voor:

  • een integrale aanpak: leefbaarheid/Economie/Recreatie en Veiligheid.
  • inzetten op Biodiversiteit, Kwaliteit van wonen voor ouderen, Zorg voor ouderen en Recreatie. Actieve PR in de rest van Nederland en België is hierbij een middel dat actief moet worden ingezet.
  • voorlichting en meer samenspraak over gemaakte en te maken keuzes aan en met burgers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018