Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs

Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

Primair onderwijs

Onder invloed van de demografische krimp gaan er de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden in onderwijskundig Zeeuws-Vlaanderen. Er  komen minder leerlingen en er zullen saneringen moeten plaatsvinden om zo veel mogelijk kwalitatief goed onderwijs te behouden. Het is niet mogelijk om in elke kern in onze gemeente basisonderwijs te behouden. De terugloop van het aantal leerlingen dwingt ons tot een concentratie van basisscholen in de grotere kernen. Scholen moeten zich onderscheiden en duidelijk maken dat ze precies passend onderwijs bieden waardoor ze leerlingen aan zich kunnen binden. De schoolkeuze wordt niet meer alleen bepaald door nabijheid of geloof, het soort onderwijs en met name de kwaliteit is doorslaggevend.

D66 is voorstander van de Alles-in-één-school. Naast het reguliere onderwijs biedt de Alles-in-één-school ook kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één leiding. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op individuele behoeften, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.

De combinatie van zorg en werk van ouders wordt vergemakkelijkt. Zo krijgt het onderwijs en de school bovendien een spilfunctie in de kern of wijk. D66 wil dat de school geen extra taken en verantwoordelijkheden krijgt, zonder extra budget.

Uitgangspunt is om de Alles-in-één-scholen te concentreren om kwalitatief goede scholen te behouden. Het betekent wel dat het vervoer naar de geconcentreerde voorzieningen voor basisonderwijs goed geregeld moet zijn. Dat hoeft trouwens geen kerntaak van de gemeente te zijn, maar kan het resultaat zijn van een gezamenlijke inspanning van gemeente, overkoepelende besturen van basisscholen, ouders en ondernemers.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs staat in Zeeuws-Vlaanderen onder druk door het dalend aantal leerlingen. D66 zet zich in voor het behoud van voorgezet onderwijs in de drie gemeenten. Daartoe zullen de schoolbesturen moeten fuseren , gemeenten en provincie moeten samenwerken om er samen voor te zorgen dat goed voorgezet onderwijs voor alle leerlingen van Zeeuws Vlaanderen bereikbaar blijft. Het advies van de Taskforce ondersteunt onze visie. Ook de gemeente Sluis zal vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheden moeten participeren. Daarnaast is het van belang dat we als gemeente de provinciale en landelijke overheid ook op hun verantwoordelijkheden wijzen opdat ons voortgezet onderwijs ook op lange termijn gegarandeerd wordt. Voor D66 is  kwalitatief goed onderwijs dat onze kinderen optimaal voorbereid op wat de 21ste eeuw van hen vraagt, van essentieel belang. Als gemeente kunnen we een rol spelen om overheid, ondernemers en onderwijs bij elkaar te brengen opdat jongeren aansluitend een baan kunnen vinden in de eigen regio.

D66 gaat in Sluis op het gebied van onderwijs voor:

  • concentratie van basisonderwijs in Alles-in-één-scholen. Daarbij stimuleert D66 een verregaande samenwerking en fusie van openbaar en bijzonder onderwijs.
  • samenwerking van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en dat de vier schoolbesturen fuseren om bereikbaar en kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven garanderen.
  • onderwijs van hoge kwaliteit dat aansluiting heeft op onze arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018