Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap

Ondernemerschap

D66 is de partij voor ondernemers en wil dat de komende vier jaar ook uitdragen. D66 wil dat de gemeente de juiste voorwaarden scheppen om het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk te maken zich in Zeeuws Vlaanderen te vestigen of te starten en te groeien. Met een duidelijk vestigingsbeleid in de dragende kernen zorgen we ervoor dat de faciliteiten in stand blijven

We moeten visie  en beleid ontwikkelen om van onze krimpregio een groeiregio te maken. Tot dusver  pakken we onvoldoende de kansen aan om innovatieve technologie en moderne dienstverlening aan te pakken. De kracht van Zeeuws Vlaanderen is ruimte, frisse lucht, een fantastische woonomgeving en betaalbare woningen met in de achtertuin de Vlaamse steden, industrie en de dynamiek van havens. De gemeente kan een bindende rol spelen om ondernemers, banken, kamer van koophandel en overheid samen te brengen.

Elk bedrijf dat niet gebonden is aan een standplaats kan zich vestigen in Zeeuws Vlaanderen. Daarom moeten we wel gericht werken aan een snelle  realisatie van een glasvezelnet, opdat bedrijven sneller met leveranciers en klanten kunnen communiceren. Ook aandacht van 5G masten, sneller dan glasvezel en goedkopere investering dan glasvezel in het buitengebied.

Om innovatie ruim baan te geven moet het mogelijk zijn om windenergie en weiden met zonnecollectoren op te zetten.

Gemeenten dienen ruimte te geven aan particuliere  initiatieven.  Ideeën voor handel en bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd en beloond. De regels om te starten of uit te breiden, moeten eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Denk hierbij aan bestemmingsplannen die vestiging van bedrijven of functieverandering moeilijk maken en aan bouwvergunningen die lang op zich laten wachten.

Als gemeenten zoveel mogelijk werken met algemene geldende regels, kan de vergunningsplicht daardoor zoveel mogelijk vervangen worden door een meldingsplicht. Een win-win situatie: de gemeentelijke bureaucratische lasten worden terug gebracht en ondernemers kunnen zich meer richten op ondernemen.

Gemeentelijke  transparantie is gewenst; gemeentelijke initiatieven die het belang raken van individuele of groepen ondernemers moeten proactief en helder worden gepresenteerd.

Dit geldt ook voor het kernenbeleid. Initiatieven die passen bij het karakter van en de behoefte binnen een kern moeten gefaciliteerd en gesteund worden.

D66 wil meer ruimte voor startende ondernemingen in de gemeenten. D66 wil investeren  in lastenverlichting voor startende ondernemers.

Startups en het MKB zijn de motor van banen en innovatie en dus belangrijk voor de groei van onze economie. Die kunnen dan ook de leegstaande winkelpanden gaan gebruiken.

D66 wil dat bedrijven maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Gemeenten dienen het duurzaam ondernemen en het duurzaam bouwen van bedrijfspanden en woningen te stimuleren, bijvoorbeeld met lagere bouwleges.

Ondernemers zijn gebaat bij een vlotte afhandeling van al hun vragen en een zo eenvoudig mogelijke regelgeving. D66 pleit voor het Ondernemersloket. In samenwerking met de ondernemers moet de regeldruk zoveel mogelijk omlaag. Durf als gemeenten zaken los te laten en aan anderen over  te laten.

De economie is gebaat bij goede werknemers. Daarom wil D66 dat de gemeente haar regierol oppakt om leerwerktrajecten te realiseren en samen met het onderwijs en de arbeidsmarkt, te zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs op onze lokale en regionale arbeidsmarkt.

Gemeenten kunnen een belangrijke voorbeeldfunctie spelen door in aanbestedingen een paragraaf “social return” op te nemen, waardoor de uiteindelijke opdrachtnemer verplicht wordt om invulling te geven aan leerwerktrajecten binnen de gemeente, dan wel in de sociale werkvoorziening banen te creëren.

Voor D66 geldt goed onderwijs als een noodzakelijke investering in de toekomst van onze regio. Wanneer er ondanks goed onderwijs geen werk is voor de schoolverlater, is dit een onacceptabel probleem. Daarom is D66 er voorstander van om beleid te ontwikkelen waardoor minder jongeren uit de regio vertrekken, want we kunnen iedere jongere die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt gebruiken.

D66 wil dat gemeenten zoveel mogelijk – daar waar mogelijk – werken met algemeen geldende regels en vergunningsplicht vervangen door meldingsplicht.

D66 wil actief op zoek naar dienstverlenende bedrijven die door de digitale mogelijkheden zich niet dicht bij de klant hoeven vestigen.

D66 wil dat bedrijven maatschappelijk en duurzaam ondernemen en daarvoor beloond worden.

D66 wil dat gemeenten aanbestedingen regionaal oppakken en een “social return” opnemen voor leerwerktrajecten binnen de gemeenten, waardoor we jongeren een kans en toekomst bieden in Zeeuws Vlaanderen.

D66 Sluis gaat wat betreft Ondernemerschap voor:

  • pilots voor innovatieve landbouw
  • loket voor startende ondernemers

Laatst gewijzigd op 22 november 2018