Steun ons en help Nederland vooruit

Groei aan de grens

Groei aan de grens

Het wegtrekken van jonge mensen en de voortgaande vergrijzing is een probleem voor de leefbaarheid van de regio en veroorzaakt extra druk op het in stand houden van voorzieningen en sociale (infra)structuur. D66 ziet enerzijds het versterken van voorzieningen in de dragende kernen en anderzijds de komst van nieuwe vestigers van buitenaf als een bijdrage in de oplossing.

Er komen steeds meer Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen wonen, maar ook is er ruimte voor statushouders en zal door het creëren van werkgelegenheid in en rond de gemeente het komen wonen in Sluis aantrekkelijk moeten worden gehouden en gemaakt. D66 wil dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk deelnemen aan het sociaaleconomische leven in de kernen en deelnemen in het verenigingsleven in de regio. De gemeente stimuleert dat door nieuwkomers te verwelkomen met goede en adequate informatie, ondersteund met een welkomstcadeau (bijvoorbeeld kortingsvouchers of een pakket streekproducten) waarbij de lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen, evenementen e.d. onder de aandacht worden gebracht en gepromoot.

Eén loket

Om te kiezen voor een baan, een huis, een opleiding, een leven aan de ene of de andere kant van de grens, hebben mensen heel veel informatie nodig. Voldoende informatie over beide landen en de eigen gemeente en regio betekent makkelijkere, uiteindelijk juiste keuzes en laagdrempelige inburgering en participatie in onze samenleving.

Er zijn al veel gerichte samenwerkingsprojecten en infoportalen. Denk hierbij aan de Scheldemondraad, de Stichting Zeeuws & Vlaanderen, het Grensinfopunt, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Bureau Belgische zaken, het UWV, de VDAB en het ‘grensoverschrijdende spreekuur’. Versnipperd informatieaanbod leidt tot tijdverlies, verwarring, drempelverhoging en onduidelijkheid en bemoeilijkt uiteindelijk keuzes. Eén nieuw online alles bundelend portaal, en meer ‘menselijke aanspreekpunten’ achter één loket vereenvoudigen het beslissingstraject. Cliënten komen niet alleen naar het loket om informatie op te vragen , maar kunnen ook de hindernissen waar ze tegenaan lopen kwijt. D66 zal en wil zich inzetten om deze service, informatievoorziening en begeleiding vanuit één aanspreekpunt binnen de gemeente te optimaliseren.

Grenstoets met België

D66 vindt dat de gemeente zich samen met het Rijk en de grensgemeenten er voor moet inzetten te bewerkstelligen dat tussen België/Vlaanderen en Nederland bilaterale afspraken worden gemaakt om fiscale en sociale systemen, erkenning van diploma’s en andere knelpunten op te lossen, zodat sociaaleconomische kansen optimaal kunnen worden ontwikkeld en benut.

Ook zal D66 zich inzetten van de instelling van een ‘grenstoets’ voor Europese en nationale wet- en regelgeving om disbalans en (handels)belemmeringen te voorkomen of te verwijderen.

Samenwerking met de Vlaamse grensgemeenten op alle verbindende beleidsterreinen, van cultuur en economie en van zorg tot onderwijs,  moet worden geïntensiveerd.

D66 meent dat de gemeente in goede samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisatie en het onderwijs hier extra bestuurlijke en ambtelijke capaciteit voor moet vrijmaken en een beleidsspeerpunt waard is.

Statushouders

Voor D66 is het belangrijk dat statushouders in onze omgeving zo snel mogelijk inburgeren. Dat betekent dat ze het huis uitkomen en in contact komen met Nederlanders.  We willen dat vluchtelingen zo snel mogelijk, de taal leren en zich sociaaleconomisch inzetten en participeren, via (vrijwilligers)werk of (maatschappelijke)stages, hierdoor zorgen we ervoor dat ze binnen een zo kort mogelijke tijd geïntegreerd en bijdragen in de welvaart en het welzijnsniveau van Zeeuws-Vlaanderen.

D66 gaat in Sluis voor groei aan de grens door:

  • het nog meer verwelkomen van nieuwkomers en geïnteresseerden door i.s.m. ondernemers en organisaties onder de aandacht brengen van lokale mogelijkheden, , activiteiten, verenigingen en welkomactiviteiten
  • één serviceloket en digitaal platform waar nieuwkomers en bewoners met al hun (grensoverschrijdende)vragen terecht kunnen.
  • bestuurlijke en ambtelijke capaciteit inzetten op meer samenwerking met de grensgemeenten en ook  inzetten op het opheffen van grensoverschrijdende (beleids)belemmeringen i.s.m. provincie, Rijk, België en Europa om te komen tot een grenstoets.
  • statushouders breed ondersteunen om hen zo snel mogelijk in te burgeren en te laten participeren in de gemeente met o.a. (vrijwilligers)werk/stages

Laatst gewijzigd op 22 november 2018