Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Duurzaamheid

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige generaties om zich te kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ staat onder druk: warmterecords worden aan de lopende band gebroken en regenbuien worden extremer. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk. Een ding is voor ons heel erg duidelijk. Duurzaamheid moeten we met elkaar realiseren: zonder de inbreng, de ideeën en participatie van alle inwoners van Sluis gaat het niet lukken

Maar er is meer dan alleen energie en overschakelen van fossiel naar hernieuwbaar.

Op alle terreinen zal ‘duurzaam’ de toon moeten gaan bepalen. Ook intern binnen de gemeente moet groen inkopen de standaard worden. D66 wil alle lopende gemeentelijke beleidsplannen onderwerpen aan een duurzaamheidstoets. Andere aandachtsgebieden zijn gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningbouw, agrarische en recreatieve ontwikkelingen. Maar ook zorg, mobiliteit en onderwijs. Dus nogmaals: we kunnen dit alleen als alle bewoners van Sluis de noodzaak daarvan inzien.

In relatie tot het maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en energietransitie speelt de  houding en het gedrag van de gemeente een belangrijke rol.  De gemeente Sluis moet in de energietransitie een voorbeeld voor alle burgers zijn. Daarom is het mede ondertekenen van het Zeeuws Energieakkoord door alle dertien Zeeuwse gemeenten essentieel. In dit energieakkoord wordt ernaar gestreefd dat in 2045 de hele particuliere woningvoorraad in Zeeland energieneutraal is. Dit moet geen vrijblijvend streven zijn, maar een harde vereiste.

In samenwerking met stads-en dorpsraden moet men “leefbaarheid” uitwerken met duurzaam als leidend thema.

Verder moeten woningbezitters worden gestimuleerd om hun woning zonder gebruik van gas van energie te voorzien en moet meer voorlichting gegeven worden op het gebied van besparing en hergebruik van ons schaarse drinkwater. De gemeente kan het duurzaam bouwen stimuleren door lagere bouwleges te heffen en subsidies geven voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.

Sluis heeft de duurzaamheidsvisie 2013-2019 vastgesteld. Alleen een uitvoeringsprogramma met daar aan gekoppelde budgetten ontbreekt. Opdracht voor de komende bestuursperiode is deze visie actualiseren en budgetteren.

D66 vindt dat gemeentelijke daken benut moeten worden voor zonnepanelen. Het spreekt voor zich dat de daken van monumentale panden zich niet echt lenen voor zonnepanelen.  Daarnaast wil D66 dat gemeenten braakliggende (industrie) terreinen beschikbaar stellen voor zonneweides. Ook kunnen gemeenten de oprichting van zonne-energie coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.

De Gemeente moet in het inkoopbeleid en de inzet van middelen en materialen structureel aan een duurzaamheidstoets worden onderworpen. Vervangingen moeten worden gerealiseerd met ledverlichting, zonne-energie e.d.

D66 gaat in Sluis wat betreft Duurzaamheid voor:

  • bij alle gemeentelijke voorstellen en initiatieven wordt een milieuparagraaf opgenomen.
  • duurzaam bouwen en milieubewust wonen stimuleren met lagere bouwleges voor energieneutraal bouwen en subsidies voor duurzaam verbouwen.
  • samen met stads- en dorpsraden “leefbaarheid” uitwerken met duurzaamheid als leidend thema.
  • een plan om in 2030 van Sluis een energie zelfvoorzienende gemeente te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018