Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Burger

Bestuur en Burger

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en de wil om te participeren. Met name als het gaat om het besturen van de gemeente waarin je leeft, werkt of onderwijs volgt. Daarom wil D66 dat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken en mee te werken in de beleids- en/of planvorming bij projecten die invloed hebben op de leefomgeving. Daarmee ontstaat niet alleen draagkracht, maar wordt gebruik gemaakt van de talenten, creativiteit en betrokkenheid van alle inwoners. Voor iedereen is er een transparant bestuur door en voor de burger.

D66 hoopt met een investering in de kwaliteit van bestuur en organisatie ook te bereiken dat het vertrouwen van de burger in de politiek wordt bevorderd en bestendigd. Stads – en dorpsraden hebben de ogen en oren van het dorp en dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp.  Wij vinden dat zij de ruimte moeten krijgen om hun dorp te ontwikkelen. Zij hebben daarnaast een belangrijke taak in het energieneutraal maken van hun dorp.

De nu al intensieve samenwerking met Terneuzen en Hulst op diverse gebieden en terreinen verder uitbreiden en optimaliseren en afstemmen. Dit moet op langere termijn leiden tot een bestuurlijke fusie. De drie fracties van D66 in Zeeuws-Vlaanderen vinden dat er op de langere termijn een gemeentelijke herindeling moet plaatsvinden, die leidt tot één Zeeuws-Vlaamse gemeente. Met in totaal 106.000 inwoners hebben we dan voldoende volume om de uitbreiding van taken het hoofd te bieden en uitdagingen in kansen om te zetten. De inwoners zullen in de toekomst steeds meer digitaal communiceren met de gemeentelijke diensten. Met de andere D66 afdelingen uit Zeeuws-Vlaanderen willen we hierin het voortouw nemen en zoveel mogelijk gezamenlijk opereren.

D66 is van mening dat het belangrijke lange termijn beleid moet en kan worden opgesteld in samenwerking met de inwoners van Sluis. Er zijn al goede voorbeelden voorhanden om het meedenken bij beleid door inwoners te organiseren. Dan organiseer je draagvlak en komt er meer beleid dat de inwoners ook herkennen.

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. D66 wil een duidelijk integriteitsbeleid en een integriteitscommissie.

Daarnaast kiest D66 voor een ombuds-functionaris die objectief kwesties, klachten of geschillen beoordeeld. De inwoner moet ook anoniem zaken kunnen melden. De inwoner heeft dan de zekerheid dat er objectief naar klacht of opmerking wordt gekeken,

Uiteraard beschermen we onze ambtenaren  ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving. Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging.

D66 is ervoor om handhaving van afspraken en regels onder te brengen bij het gehele college van B&W. Niet alleen de burgemeester is verantwoordelijkheid voor handhaving maar ook alle wethouders, het handhaven van afspreken, regels en maatregelen is ook een politieke verantwoordelijkheid.  De burgemeester is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid.

D66 in Sluis gaat wat betreft Bestuur en Burger voor:

  • we betrekken onze burgers zo vroeg mogelijk en innovatief bij de besluitvorming.
  • voor een intensievere bestuurlijke samenwerking om op de lange termijn tot één gemeente Zeeuws-Vlaanderen te komen.
  • D66 wil een ombudsfunctionaris om geschillen of misstanden in de gemeente  objectief te laten beoordelen
  • handhaving en veiligheid is een taak  van het college van B&W.
  • een duidelijk integriteitsbeleid met een commissie die toeziet op de naleving van dat beleid. De kandidaat wethouders zijn bereid zijn een assessment te laten uitvoeren om de kwaliteit van bestuur te waarborgen.
  • digitalisering draagt bij aan transparantie: zorg dragen voor openheid en bereikbaarheid in het functioneren van de gemeente ( gebruiksvriendelijke website)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018