Steun ons en help Nederland vooruit

2. Onderwijs

Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Gelijke kansen voor iedereen zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en van persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit leidt tot mondige mensen en tot het bevorderen van verbinding en van dialoog. Daarom maakt D66 zich ook in Hulst hard voor het beste onderwijs ten behoeve van eerlijke kansen voor iedereen.

D66 wil dat de schoolkeuze niet dan wel minder wordt bepaald door nabijheid of geloof. Het type onderwijs en met name de kwaliteit daarvan zal doorslaggevend zijn. Scholen gaan zich daarom ten opzichte van elkaar onderscheiden. Door heel precies duidelijk te maken welk onderwijs ze bieden, kunnen leerlingen de juiste keuze voor bij hen passend onderwijs maken.

Basisonderwijs
De afname van het aantal jongeren in Zeeuws-Vlaanderen leidt in de komende jaren tot uitdagingen wat betreft het onderwijsaanbod. Zo zal het waarschijnlijk onmogelijk zijn om in elke woonkern een basisschool te behouden. Daarom zullen zorgvuldig afgewogen beslissingen nodig zijn om zo veel mogelijk kwalitatief goed onderwijs in de gemeente te behouden.
D66 is voorstander van de Alles-in-één-school. Naast het reguliere onderwijs biedt de Alles-in-één-school onder één leiding ook kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school goed inspelen op individuele behoeften, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroegtijdig signaleren. Zo krijgt het onderwijs en het schoolgebouw een spilfunctie binnen de sociale structuur van de kern of de wijk. Bovendien wordt zo de combinatie van zorg en werk van ouders vergemakkelijkt. D66 wil wél dat basisscholen zonder aanvullend budget geen extra taken en verantwoordelijkheden krijgen.

Wanneer D66 kiest voor het concentreren van basisscholen zal het vervoer naar die scholen goed geregeld moeten zijn. De wijze waarop dit vervoer plaats vindt is gebaseerd op een gezamenlijke inspanning van de gemeente, de overkoepelende besturen van basisscholen en de ouders.

Voortgezet onderwijs
Ook het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen staat door het dalend aantal leerlingen onder druk. Bij strenge handhaving van de wettelijke minimumgrens van 1.200 leerlingen voor een complete middelbare school dreigt onze krimpregio verstoken te geraken van voortgezet onderwijs op een acceptabele reisafstand.

D66 kan zich vinden in de voorgenomen fusie c.q. samenwerking tussen de vier in het geding zijnde scholen: het Zwin College in Oostburg, het Reynaert College in Hulst en het Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede in Terneuzen. D66 wil in alle drie gemeenten een vestiging voor voorgezet onderwijs met een volledig curriculum behouden. De gemeenten en de provincie zetten zich gezamenlijk in voor de spreiding en de bereikbaarheid van het voorgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Zo blijft dit onderwijs voor alle daarop aangewezen leerlingen in de gemeente beschikbaar.

D66 stelt als voorwaarde dat dit cluster ook openbare algemene toegankelijkheid waarborgt. Alle leerlingen ongeacht achtergrond moeten welkom zijn bij het regionale voortgezette onderwijs. Verder zal het cluster inventief en innovatief moeten zijn om samen hun maatschappelijke taken in te vullen.

D66 gaat voor:

1. In geval van een mogelijke verandering in de lokale en regionale onderwijsvoorzieningen kiest D66 voor evenwaardig en evenwichtig overleg tussen gemeente, onderwijsbesturen en ouders.
2. Uitgangspunt is het behoud van de bestaande lokale of regionale onderwijsvoorziening, waarbij concentratie van scholen als uiterste redmiddel in beeld blijft.
3. Bij een concentratie van basisonderwijs kiest D66 voor Alles-in-één-scholen.
4. D66 stimuleert een verregaande evenwaardige samenwerking van neutraal/openbaar en bijzonder onderwijs.
5. Ouders moeten altijd kunnen kiezen voor een school die past bij hun overtuiging en/of onderwijskundige voorkeur.
6. D66 kiest voor een fusiemodel voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Het behoud van de bijhorende scholen in Oostburg, Hulst en Terneuzen hoort daarbij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018