Steun ons en help Nederland vooruit

9. Verkeer en mobiliteit

Mobiliteit is een grondrecht voor iedereen. Gemeente- en landsgrenzen mogen geen belemmering vormen als we ons verplaatsen. De gemeente zorgt daarom voor goed onderhouden wegen, straten, pleinen en paden. Waar nodig in samenspraak met andere overheden.

Gemotoriseerd verkeer
Na de verbreding van de N61 richting Sluis, de realisatie van de Sluiskiltunnel en de voor 2019 geplande ombouw van de Tractaatweg tot autoweg is de bereikbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen aanzienlijk verbeterd. De toegankelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen krijgt hiermee een nieuwe (economische) impuls. De verbinding van Hulst met het (Vlaamse) snelwegennet vraagt nog wel om aandacht. Met name de aansluiting op de Expressweg is een knelpunt.

Elektrisch rijden betekent geen schadelijke uitstoot en minder verkeerslawaai. De verkoop van auto’s-met-een-stekker is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. De vraag naar openbare laadpunten neemt navenant toe. Óók bij campings en vakantieparken. D66 wil dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen een Dekkingsplan Snellaadpunten Elektrische Auto’s maken.

D66 is en blijft van mening dat tolheffing voor de Westerscheldetunnel onwenselijk is. Baten mogen alleen worden ingezet voor verlaging van de tarieven en/of het verkorten van de toltermijn.

Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoerbeleid zal zich richten op alle doelgroepen. Voor een goed openbaar vervoernet werkt Hulst samen met de provincie. Daar waar de gemeente wegbeheerder is, is Hulst ook verantwoordelijk voor de bushaltes en busstations. De ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen is ook van toepassing op (het openbaar vervoer van) mensen met een beperking. Alhoewel goede stappen zijn gezet, is het openbaar vervoer voor hen nog niet volledig toegankelijk. Veel opstapplaatsen in Hulst voldoen nog niet aan de redelijke eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. D66 vindt dat de gemeentelijke bushaltes zo snel mogelijk (rolstoel)toegankelijk moeten worden gemaakt.
Behalve op het bestaande openbaar vervoer wil D66 zich richten op maatwerkvervoer zoals een buurtbus en op regelingen waarbinnen de inwoners zelf tot oplossingen komen.

Grensoverschrijdend personenvervoer
D66 wil onderzoek naar afstemming tussen het busvervoer van De Lijn in Vlaanderen en de buslijnen in Zeeuws-Vlaanderen. Lijn 19 zal te allen tijde moeten blijven bestaan. Alternatief en innovatief vervoer tussen Antwerpen, Sint Niklaas en Hulst wordt aangemoedigd. Dit vervoer zal duurzaam moeten zijn.

D66 gaat voor:
1. Een Zeeuws-Vlaams dekkingsplan “Snellaadpunten Elektrische Auto’s”
2. Baten uit de Westerscheldetunnel worden alleen gebruikt voor aflossing of tariefsverlaging.
3. Herinrichting van fietspaden t.b.v. een verbeterde veiligheid. Voorbeeld: Scheiding van snel en langzaam fietsverkeer zoveel.
4. De realisatie van de goederenspoorlijn tussen Gent en Terneuzen, zo mogelijk ook beschikbaar voor personenvervoer.

Fietsen heeft voordelen
Fietsen is schoon en gezond. De fiets is in veel gevallen de beste oplossing voor transport. Daarom vindt D66 dat Hulst zich moet inzetten voor degelijke, toegankelijke en veilige fietspaden. Waar nodig voorzien van voldoende fietsenstallingen en verlichting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018