Steun ons en help Nederland vooruit

7. Bestuur en burger

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en de wil om te participeren. Ook als het gaat om het besturen van de gemeente waarin je leeft, werkt of onderwijs volgt. Daarom wil D66 dat inwoners zo vroeg mogelijk de kans krijgen om mee te denken over en mee te werken aan de beleids- en/of planvorming van voornemens die invloed hebben op de leefomgeving. Zo ontstaat draagvlak en wordt gebruik gemaakt van de talenten, de creativiteit en de betrokkenheid van alle inwoners.
D66 vindt het belangrijk dat niet-stemgerechtigde jeugd bij de gemeentelijke politiek wordt betrokken.

D66 zet in op een investering in de kwaliteit van het lokale bestuur en de bijbehorende organisatie(s) om de transparantie en het vertrouwen in de politiek te bevorderen en te bestendigen. Dorps- en wijkraden zijn de ogen en oren van de gemeente en weten wat de leefbaarheid van dorpen en wijken nodig heeft. D66 wil hen de ruimte geven om samen met de gemeente hun dorp of wijk verder te ontwikkelen.

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan je enkel aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en alle schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. D66 wil een duidelijk integriteitsbeleid.

Uiteraard beschermen we gemeentelijke vertegenwoordigers tegen ontoelaatbaar gedrag vanuit de samenleving. Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel.

D66 gaat voor:
1. D66 wil burgers, bedrijfsleven en organisaties zo vroeg en zo innovatief mogelijk bij voorgenomen besluitvorming betrekken.
2. Wijk- en dorpsraden krijgen meer bevoegdheden bij het leefbaar houden van hun dorp of wijk.
3. Bij het energieneutraal maken van hun dorp of wijk worden de wijk- en dorpsraden ingeschakeld.
4. Op weg naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen is een intensievere organisatorische samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten nodig. De D66 afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen willen hierin gezamenlijk het voortouw nemen.
5. Een duidelijk integriteitsbeleid met een daarop toeziende commissie is volgens D66 noodzakelijk.
6. Van ontoelaatbaar gedrag jegens gemeentelijke vertegenwoordigers wordt altijd aangifte gedaan.

Op weg naar 1 gemeente
De voortdurende uitbreiding en complexiteit van gemeentelijke taken kan door een gemeente van voldoende omvang professioneler en efficiënter worden gepareerd. D66 kiest daarom op termijn voor een herindeling tot één Zeeuws-Vlaamse gemeente. Met 106.000 inwoners hebben we voldoende volume. Vooruitlopend op deze fusie wil D66 in de raadsperiode 2018-2022 concrete stappen zetten door meer van de huidige diensten samen te voegen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018