Steun ons en help Nederland vooruit

3. Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen. Als randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal, kunnen dan worden ingezet. We stimuleren de actieve redzaamheid van individuele personen en de gezamenlijke redzaamheid van inwoners onderling. De verantwoordelijkheid voor ieders functioneren, apart of gezamenlijk, ligt allereerst bij hen.
Sinds 2016 dragen de gemeenten in Nederland verantwoordelijkheid voor het Sociaal Domein. Hiervoor zijn drie wetten in werking getreden:
De Jeugdwet,
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
De Participatiewet.

Jeugdwet
Jongeren zijn niet gebaat bij een (te) late ingreep in geval van ontstane maatschappelijke problemen. Zo enigszins mogelijk wil D66 dat problemen bij jongeren in een vroeg stadium worden gesignaleerd en opgepakt. D66 wil daarom op alle terreinen van jeugdbeleid een preventief en actief beleid voeren om een beroep op deze wet zoveel mogelijk te voorkomen. Dat geldt zowel voor onderwijs (denk aan achterstandenbeleid in het onderwijs en aan volwasseneneducatie), voor sociaal-culturele vorming, voor sport en bewegen als voor gezondheidszorg. Samenwerking tussen verschillende instanties net als maatwerk, inspraak en betrokkenheid van ouders staan daarbij voorop. D66 vind monitoring en periodieke evaluatie nodig om te ontdekken waar verbeteringen in beleid en in uitvoering mogelijk zijn.

Deze benadering is óók noodzakelijk om de kosten van zwaardere Jeugdzorg beheersbaar te houden. De grootste financiële problemen vinden m.n. in deze vorm van jeugdzorg plaats. Wanneer er eenmaal zo’n zware indicatie is afgegeven, wordt het moeilijk die kosten in de hand te houden. Het is daarom van groot belang dat de gemeente actief opereert om een zware indicatie te voorkomen. Om die reden wil D66 continu onderzoeken of bestaand beleid goed functioneert en/of geïntensiveerd kan worden. Dit geldt o.a. voor toegang tot het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente zal dit beleid en deze aanpak voldoende bekend en toegankelijk maken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Ouderen met beperkingen blijven langer in hun eigen woning wonen. Dit houdt in dat er meer beroep zal worden gedaan op hulp van derden. Informele hulp, zoals mantelzorg, is daarbij belangrijk, maar niet altijd voldoende. Dit maakt professionele zorg noodzakelijk. Daarnaast vindt D66 het belangrijk om de (maatschappelijke) betrokkenheid van ouderen te behouden en te vergroten. Een belangrijk aandachtspunt is de bestrijding van eenzaamheid. Het gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op sociaal-culturele activiteiten, sport & bewegen, gezondheidszorg). Ook hier geldt de noodzaak van bekendheid van en toegankelijkheid tot voorzieningen.
De uitvoeringskosten van het WMO-beleid blijken hoger uit te pakken dan de verwachting was. Een integrale benadering door betrokken instanties en mantelzorgers is nodig om deze kosten in de hand te houden.

Participatiewet
Iedereen die zonder (speciale) ondersteuning geen kans maakt op werk, valt onder de Participatiewet. D66 onderschrijft dit en wil ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden.  Het gaat nog verder. Zo dient de gemeente zich te richten op het voorkomen van schooluitval. Om lage of onvoldoende start-
kwalificaties bij het zoeken naar een baan te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is kan volwassenenonderwijs helpen. D66 wil onderzoeken of dit effectiever kan worden georganiseerd. Daarbij moet er aandacht zijn voor stages en voor gesubsidieerde plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven en (semi-)overheden.

Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking moeten geen uitzondering (meer) zijn binnen bedrijven en overheden. Instroom in de sociale werkplaats (Dethon) is niet meer mogelijk. Dat vraagt om een nieuw beleid. Overheden hebben de wettelijke taak met bijbehorende verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. D66 is van mening dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten hiervoor nog onvoldoende plaatsen realiseren. Een onderzoek dat Dethon heeft laten uitvoeren kan gegevens leveren voor dit nieuwe beleid.

Mensen met een aangeboren of verworven handicap/beperking krijgen de noodzakelijke zorg om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te kunnen bouwen. D66 stimuleert en ondersteunt iedere mogelijke vorm van actieve of passieve participatie. Mensen met complexe problemen moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een speciale aandachtsfunctionaris met doorzettingsmacht zal passend maatwerk aan kunnen bieden.

Armoedebeleid
Armoedebestrijding en het voorkomen van negatieve gevolgen van armoede zijn belangrijke beleidstaken van de gemeente. Beide vormen een belemmering voor volwaardige deelname aan de samenleving. De gemeente zal daarom aandacht hebben voor de financiële draagkracht en belasting van mensen die zich (tijdelijk) in een financiële noodsituatie bevinden. Daaronder valt ook het voorkomen van huisuitzetting. De gemeente pakt deze taken in samenwerking met ketenpartners als scholen, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars op.

D66 gaat voor:
1. Een actieve inzet op preventie ter voorkoming van (zware) jeugdzorg moet voorop staan.
2. De gemeente staat voor een actief ouderenbeleid gericht op vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid met specifieke aandacht voor eenzaamheidsbeleving.
3. Voor verdere ontwikkeling van het sociaal domein is levenslange coaching voor bepaalde doelgroepen nodig.
4. Extra aandacht voor het implementeren van het VN verdrag voor mensen met een beperking.

Samenvattend:
D66 vindt sturing op efficiëntie noodzakelijk, maar niet voldoende. Er is samenhangend gemeentelijk beleid nodig dat uit gaat van het principe dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Daartoe zal binnen het Sociaal Domein praktisch uitvoerbaar beleid worden ontwikkeld. D66 kiest bij bepaalde doelgroepen voor levenslange coaching waarbinnen cliënten de mogelijkheid en de ruimte krijgen om de eigen regie te behouden of terug te krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018