Steun ons en help Nederland vooruit

12. Ruimte om te wonen, werken en leven

D66 hecht veel waarde aan zo compleet mogelijke voorzieningen in de nabijheid van inwoners. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het niet mogelijk is om elke kern van een complete set voorzieningen te voorzien. Daarom gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen. Van kwantiteit naar kwaliteit. Maatwerk is vereist. De werkelijkheid is dat nu of straks alleen in de stad Hulst en in een enkele andere grotere kern voorzieningen als een bibliotheek, een school, een winkelcentrum of een fysiotherapiepraktijk over blijven. De gemeente heeft in dat geval de opdracht het voor inwoners van andere kernen mogelijk te maken om die voorzieningen elders te kunnen gebruiken. Hulst doet dat in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Wijk- en Dorpsraden maken van hun gebied een scan. Zij worden daarbij ondersteund door de gemeente. Die scan zal op een reële aanname zijn geschoeid. Haalbare initiatieven worden in deze raadsperiode uitgevoerd. Ook hier vertrouwen we op de eigen kracht van inwoners en de ideeën die zij lanceren. De gemeente stimuleert en faciliteert dit proces.

In dorpen waar door terugloop van het aantal inwoners leegstand ontstaat mogen van D66 huizen die nog in goede staat verkeren recreatief worden gebruikt. Daarbij speelt D66 in op een nieuwe wooneconomie met tijdelijke bewoning door mensen die hier enkele maanden willen verblijven(het zgn. deeltijd-wonen). D66 wil bovenal leegstand voorkomen. Beter vier maanden per jaar bewoond dan een jaar lang verpauperd. Verkoop van woningen voor toeristisch gebruik moet mogelijk zijn. D66 wil tevens toetsen wat nieuwbouw betekent voor de bestaande woningvoorraad. De focus ligt op inbreiding en verbetering van de leefomgeving.

De vraag naar koopwoningen is aan verandering onderhevig. Potentiële kopers gaan steeds meer voor kwaliteit, passend bij hun behoefte. D66 zet in op hoogwaardige, vraaggerichte nieuwbouw. Levensloopbestendig bouwen wordt extra gestimuleerd. De demografische ontwikkelingen dwingen ons tot de realisatie van woningen en appartementen voor senioren. Waar nodig en mogelijk gekoppeld aan een zorgcomponent. D66 gaat uit van het principe “alleen toestemming, mits”. Geen vraag? Geen omgevingsvergunning!

D66 vindt een gezonde agrarische sector van vitaal belang voor de kwaliteit van het buitengebied. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede balans tussen de behoefte aan schaalvergroting in de landbouw en de instandhouding van waardevolle landschapselementen. Nationaal en provinciaal is er steeds meer aandacht voor waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Water en de daaraan gekoppelde natuur zijn daarbinnen belangrijk. Net als waardevolle, cultuurhistorische, agrarische bebouwing. Inclusief de bijbehorende oude erven en andere elementen. D66 wil het streekeigen karakter van openbaar en privaat groen bevorderen. Publiek-private samenwerking is daarbij gewenst. Samenhang tussen visies en plannen van de verschillende eigenaren en beheerders zal leiden tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied. Desgewenst tot uitdrukking gebracht in het bestemmingsplan voor het buitengebied.
De natuur is een ecosysteem dat zorgt voor de productie van zuurstof, afbraak van biologisch materiaal, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. D66 zet zich daarom in voor het behoud van een grote biodiversiteit. Deze betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Reden om bij iedere ingrijpende beslissing af te wegen of dit onherstelbare schade aan natuur of milieu zal toebrengen. Natuurgebieden willen we natuurbewust openstellen in plaats van afzetten met draad.

D66 ziet landbouw, recreatie en natuur als complementair. Waar belangen tegengesteld zijn, lossen beheersvergoedingen dit op. D66 wil met inwoners en belanghebbenden overleggen over de inrichting van het landschap. Kleinschalige projecten in het buitengebied worden gestimuleerd. Initiatieven zullen zo nodig worden beloond met premies en subsidies.

Voorlichting aan en samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties over gemaakte keuzes, ontwikkelingen en projecten staat voorop. De laatste jaren hebben geleerd dat inwoners en andere belanghebbenden het gevoel hebben onvoldoende bij politieke besluitvorming te worden betrokken. Deze kloof willen we verkleinen. Daarbij zullen we gevestigde belangen en voorkeuren afwegen tegen nieuwe ontwikkelingen. Voorgenomen dan wel lopende grote projecten, o.a. Perkpolder, dienen duurzaam gerealiseerd te worden en qua proces transparant te zijn.

D66 gaat voor:

1. D66 voorziet dat veel voorzieningen zich in enkele kern concentreert. Maatregelen zijn nodig om die voor iedere inwoner toegankelijk te houden.
2. D66 is een voorstander van vrije verkoop van oudere panden aan deeltijdbewoners of verblijfsrecreanten.
3. D66 is is voor nieuwbouw, maar dan wel op criteria getoetst.
4. D66 wil geen nieuwbouw in het buitengebied en kiest voor in inbreiding in de kernen.
5. Woningbouw voor senioren met een zorgcomponent zal voornamelijk plaatsvinden in de dragende kernen.
6. D66 wil dat milieubewust bouwen wordt beloond met lagere bouwleges en/of bovenplanse kosten.

Stimulans duurzaam bouwen
Als nieuwbouw of verbouw een bijdrage levert aan leefbaarheid, het milieu en/of energieverbruik, willen we dat belonen met een reductie op de bouwleges en de bovenplanse kosten. Door in te zetten op hoogwaardige isolatie van en energie-efficiency bij koop- en huurwoningen, stimuleren we ook nog eens de lokale arbeidsmarkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018