Steun ons en help Nederland vooruit

11. Veiligheid

D66 wil voor iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Zo’n veilige omgeving ontstaat niet automatisch. Ook niet in Hulst. Alleen actieve samenwerking tussen wijk- en dorpsraden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, politie, onderwijs en andere belanghebbende organisaties kan die veiligheid bewerkstelligen en waarborgen. De gemeente neemt hierin het voortouw. Hierbij schakelt Hulst de Wijk- en Dorpsraden in.

Inwoners enzovoorts moeten er vervolgens op kunnen vertrouwen dat instanties als hulpdiensten en politie alert en adequaat reageren en zo aan hun rol in de gewenste samenwerking adequaat invulling geven.

Inwoners zullen de kwaliteit van hun leefomgeving pas waarderen als veiligheid in al zijn aspecten zichtbaar en gegarandeerd is. Geen drugs- en alcoholoverlast, geen vandalisme in de straat, de wijk, of de kern. Goede openbare verlichting, veel aandacht voor burencontacten en sociale cohesie in de diverse kernen zijn een eerste vereiste.

Zelfredzaamheid
D66 vindt dat brandweer en politie mensen en bedrijven zelfredzaam moeten maken via voorlichting over en het stimuleren van te treffen maatregelen op het punt van brandpreventie, inbraak en veiligheid in en om de woon- c.q. de werkomgeving. Brandweer en politie blijven werken aan een verbetering van het risicobewustzijn en trekken vaker de kernen in om voorlichting te geven.

D66 gaat voor:
• De gemeente organiseert samenwerkingsoverleg over veiligheid tussen alle belanghebbende partijen.
• D66 wil dat brandweer en politie (nog) meer werken aan meer risicobewustzijn bij inwoners en bedrijven.
• Wijk- en Dorpsraden krijgen een spilfunctie in het bewerkstelligen van een veilige leefomgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018