Steun ons en help Nederland vooruit

10. Ondernemerschap

De kracht van Zeeuws-Vlaanderen is ruimte, frisse lucht, een fantastische woonomgeving en betaalbare woningen met in de achtertuin de dynamiek van de Vlaamse steden, een scala aan MKB-bedrijven, de industrie en meerdere havens.
Het zittende MKB is de motor achter onze regionale banenmarkt en innovatieve ontwikkelingen. En dus belangrijk voor de groei van onze economie. We willen daarom MKB-bedrijven koesteren. D66 wil ook meer ruimte voor startende ondernemingen. We willen investeren in tijdelijke lastenverlichting voor deze groep.
Elk bedrijf dat zich wil verplaatsen naar een nieuwe vestigingslocatie kan zich in Zeeuws-Vlaanderen vestigen. Daarop wordt gericht acquisitie gepleegd.

Hulst geeft ruimte aan particuliere initiatieven. Deze moeten worden gestimuleerd en beloond. De regels om te starten of uit te breiden, moeten eenvoudig, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Denk hierbij aan bestemmingsplannen die vestiging van voor de hand liggende bedrijven net niet mogelijk maken. Of aan het blokkeren van logische functieveranderingen die uit moderne (markt)ontwikkelingen voortvloeien. En ook aan omgevingsvergunningen die (te) lang op zich laten wachten. Alles met respect voor de rechtszekerheid van anderen.
Durf als gemeente waar mogelijk zaken los te laten en aan ondernemers over te laten. In overleg met ondernemersorganisaties wordt daarom de regeldruk zoveel mogelijk omlaag gebracht. Ondernemers zijn gebaat bij een zo eenvoudig mogelijke regelgeving. Inclusief een vlotte afhandeling van al hun vragen. D66 pleit daarom voor een Ondernemersloket. Als Hulst zoveel mogelijk werkt met algemeen geldende regels, kan een vergunning zoveel als mogelijk worden vervangen door een melding. Een win-win situatie: de administratieve last van de gemeente wordt teruggebracht en bedrijven kunnen zich meer richten op ondernemen.

Daarenboven is gemeentelijke transparantie gewenst. Gemeentelijke initiatieven die het belang raken van individuele of groepen ondernemers moeten proactief en helder worden gepresenteerd. Deze worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid en maatregelen.

D66 is bij uitstek een partij voor ondernemers. We willen bovenal dat Hulst de juiste voorwaarden schept om het bedrijven en instellingen aantrekkelijk te maken zich in de gemeente te vestigen, te starten of te groeien. Nu pakken we nog onvoldoende de kansen van innovatieve technologie en moderne dienstverlening op. Vanuit visie en beleid ontwikkelt Hulst een praktische aanpak die van onze krimpregio een groeiregio zal maken.
Tegelijkertijd wil D66 wil dat bedrijven maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Daar hoort een beloning bij. Bijvoorbeeld lagere bouwleges. Hulst gaat duurzaam ondernemen en het duurzaam bouwen van bedrijfspanden en -woningen actief stimuleren.

D66 ziet adequaat onderwijs net als het aantrekken van nieuwe bedrijven als een noodzakelijke investering in de vitaliteit van onze regio. Het is onacceptabel wanneer er ondanks goed onderwijs geen werk is voor schoolverlaters en werkzoekenden. Daarom is D66 er voorstander van om beleid te ontwikkelen waardoor minder jongeren uit de regio vertrekken en nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Zo kan iedereen met succes toetreden tot de arbeidsmarkt.

Goed opgeleide werknemers zijn van groot belang voor onze economie. Daarom wil D66 dat Hulst haar regierol oppakt om leerwerktrajecten te realiseren. En om samen met onderwijs-, ondernemers- en arbeidsmarktorganisaties te zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs op de behoefte van onze lokale en regionale arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben door in aanbestedingen een paragraaf “social return” op te nemen, waardoor de uiteindelijke opdrachtnemer verplicht wordt om invulling te geven aan leerwerktrajecten binnen de gemeente.

D66 gaat voor:
1. D66 wil MKB-bedrijven optimaal faciliteren door samen tot een werkbaar pakket aan randvoorwaarden te werken.
2. Startende bedrijven stimuleert de gemeente met een tijdelijke tegemoetkoming in de door de gemeente veroorzaakte lasten.
3. Regelgeving voor het bedrijfsleven wordt waar mogelijk versimpeld. Vergunningen zijn alleen nodig als het met meldingen niet kan worden afgedaan.
4. Samenwerking op gelijke voet met ondernemersorganisaties is de basis voor de creatie van een florerend bedrijfsleven.
5. Samen met het bedrijfsleven wil D66 tot een maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering komen.
6. Waar mogelijk zal Hulst beroepsonderwijs voor iedereen die een baan heeft dan wel op zoek is naar een baan actief mogelijk maken.
7. D66 kiest voor een Bedrijfsloket waar ondernemers snel en simpel worden geholpen.
8. (Technologische) innovaties worden gestimuleerd.
9. Vestigingsvoorwaarden worden geïnventariseerd en waar nodig aangevuld of opgewaardeerd.

Glasvezelnet nodig
Een inventarisatie van de vestigingsvoorwaarden voor het aantrekken van nieuwvestigers en/of het behouden van bestaande bedrijven en hun personeel is nodig. Realisatie daarvan maakt de aantrekkelijkheid van onze regio voor bedrijven compleet. Daarom moeten we o.a. snel werken aan de aanleg van een glasvezelnet. Bedrijven kunnen dan sneller met leveranciers en klanten communiceren. Zo kunnen ook. dienstverlenende bedrijven worden geworven, die zich door de digitale mogelijkheden niet dicht bij de klant hoeven vestigen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018