Steun ons en help Nederland vooruit

1. Duurzaamheid

De huidige ‘kwaliteit van leven’ staat onder druk. Van deze én toekomstige generaties wordt verlangd dat zij duurzame antwoorden vinden op tal van problemen. Denk aan klimaatverandering, vervuiling en uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen, de ecologische aantasting van onze aarde, maar ook aan een snel veranderende economie met onomkeerbare gevolgen voor banen en inkomen. Het een houdt verband met het ander. Onvermijdelijke veranderingen dringen zich aan ons op en vragen om een innovatieve aanpak. D66 is om die reden solidair met toekomstige generaties, zodat we nú al gaan garanderen dat ook zij zich stráks kunnen ontplooien zoals ze zelf willen.

Kijken we naar de klimaatverandering dan zien we warmterecords die aan de lopende band worden gebroken, regenbuien die extremer worden en een zeespiegel die sneller dan ooit rijst. Alleen al de wereldwijde gevolgen daarvan plegen een aanslag op onze reserves en zet de vrijheid van steeds meer mensen onder druk. Een opdracht voor de korte termijn omvat het overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie als zon, wind en aardwarmte.

Maar er is meer. Op alle terreinen zal ‘duurzaamheid’ de toon zetten. Voorgenomen gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke ordening, woningbouw, agrarische en recreatieve ontwikkelingen vragen om een structurele toetsing op duurzaamheid. Dat geldt evenzeer voor functies als zorg, mobiliteit en onderwijs.
Dit kan alleen als er voldoende draagvlak voor noodzakelijke veranderingen is. Daarbij neemt de gemeente in houding en gedrag een belangrijke positie in. Onze gemeente zal in elk opzicht een voorbeeld voor betrokken partijen zijn. In alle gevallen neemt de gemeente, zo nodig vanuit de rol van regisseur, een actieve positie in. Dit moet geen vrijblijvend streven zijn, maar is een harde voorwaarde.

Het zal niemand verbazen dat D66 innovatieve energiewinning ruim baan wil geven en D66 windmolens en weides met zonnecollectoren wil toestaan. Als er nieuwe windmolens komen zullen deze groepsgewijs en/of in de nabijheid van kunstwerken worden geplaatst.

D66 gaat voor:

 1. Alle gemeentelijke voorstellen en initiatieven worden voorzien van een milieuparagraaf.
 2. Hulst ondertekent het Zeeuws Energieakkoord waarin wordt vastgelegd dat in 2045 de totale particuliere woningvoorraad energieneutraal zal zijn.
 3. Samen met wijk- en dorpsraden wordt de ‘leefbaarheid’ van hun werkgebied -met duurzaamheid als leidend thema- nader vormgegeven.
 4. Woningbezitters worden gestimuleerd om hun woning zonder gas van energie te voorzien.
 5. Hulst bevordert duurzaam bouwen door lagere bouwleges en met subsidies voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.
 6. Gemeentelijke daken worden waar mogelijk gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen.
 7. Ook het hergebruik van ons schaarse drinkwater zal een gemeentelijk doel zijn.
 8. Op daken van monumentale panden en op locaties die vallen onder het beschermde stadsgezicht worden geen zonnepanelen geplaatst.
 9. Initiatieven om tot de aanleg van zonnecollectorenweides en de plaatsing van windmolens te komen worden omarmd. Daarvoor geschikte locaties, waaronder braakliggende (bedrijven)terreinen worden (planologisch) geschikt gemaakt.
 10. De gemeente ondersteunt door particulieren op te richten coöperaties voor het winnen van zonne-energie en faciliteert deze met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.
 11. De gemeente stelt zichzelf in haar inkoopbeleid de voorwaarde dat aan te schaffen middelen en materialen voldoen aan een op te stellen duurzaamheidstoets.
 12. De gemeente werkt aan klimaatweerbaarheid, met als doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn.

Een bijenvriendelijke gemeente
Bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit. D66 kiest voor een bijenvriendelijke gemeente. Deze ondersteunt partijen die bijdragen aan verbeteringen van de leefomgeving van bijen. De gemeente kan ondersteuning bieden aan agrariërs maar zelf ook bijdragen door het ‘bijenvriendelijk’ inrichten van bermen, parken en bij nieuwbouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018