Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 juli 2018

Goed geboerd of nattevingerwerk?

“Terneuzen heeft goed geboerd in 2017” konden we in de PZC van 15 juni 2018 lezen.  En daar lijkt, met een overschot van meer dan € 5 miljoen, geen speld tussen te krijgen. Of toch wel? Rekenen we ons met het nattevingerwerk van de Perspectievennota 2019-2022 niet te rijk?

 
 

Onderwijs
Het programma valt op door PM posten bij zowel het voortgezet als het basisonderwijs, vier jaar lang. Toch is er heel wat concreets aan de hand.

Het zijn twee complexe en gigantische operaties: de bestuurlijke fusie van het Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs (vo) en institutionele fusie van de twee Terneuzense vo-scholen.

Wat betreft de bestuurlijke overkoepelende fusie heeft Terneuzen in het kader van het ‘Financieel Arrangement’ geld toegezegd voor de realisatie van een nieuw, levensvatbaar en kwalitatief goed Zeeuws-Vlaams vo-concept. In 2022 loopt dit arrangement af. Wij spreken de hoop uit dat er met deze financiële steun nu een goed concept wordt vormgegeven,  waarin zowel leerlingen in Sluis, Hulst als Terneuzen zich kunnen vinden. Maar ook een financieel realistisch concept, dat vanaf 2022 niet moet terugvallen op eindeloze financiële steun vanuit de drie gemeentes.

Wat Terneuzen betreft, zal er voldoende financiële ruimte moeten worden gecreëerd voor passende toekomstbestendige huisvesting voor de nieuwe lokale fusieschool. Hoe dit kostenplaatje er uit zal gaan zien, is ook nog niet duidelijk. Maar de PM’etjes in de tabel zullen hoe dan ook vervangen worden door stevige bedragen.

Niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs staan we aan de vooravond van grote investeringen op gebied van huisvesting. We hebben het dan over Hoek, Westdorpe en de Rivierenbuurt in Terneuzen.

Met de gemeenten Sluis en Hulst en de kinderopvanginstellingen wordt samengewerkt aan een plan om de startgroepen te continueren en de ‘weglek’ naar België te voorkomen. Ook worden hierom gesprekken met de ministeries SZW, OCW en BZK gevoerd. Het ligt in de verwachting dat gemeenten ook hieraan zullen moeten bijdragen.

Al met al komen er hoe dan ook zeer forse en zeer noodzakelijke investeringen aan op het gebied van onderwijs. In de Perspectievennota worden nog geen concrete bedragen genoemd. Maar het geld zal toch ergens vandaan moeten komen?

Omgevingswet
Ook Programma 8 kun je een programma met een open einde noemen.

De invoering van de Omgevingswet die op zijn vroegst in 2021 in werking zal treden, is een enorme, complexe operatie die andere kennis, werkwijzen en competenties vereist. Om goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving zullen de nodige HR-budgetten beschikbaar moeten worden gesteld.
Daarnaast moet er een Omgevingsplan en meerdere Omgevingsvisies worden gemaakt. Dit vergt een grote omvangrijke inzet van personeel. Nu kan nog niet gezegd worden hoeveel die inzet zal bedragen.

Axelsedam
Voor de Axelsedam wordt een investeringskrediet van € 2,6 miljoen opgenomen. Het is ons eerlijk gezegd compleet onduidelijk waar we deze 2,6 miljoen nu voor gaan gebruiken en is dit een startkrediet of komt er nog meer geld bij kijken?

Stadhuisplein Terneuzen
Het begint een beetje eentonig, maar tegelijkertijd ook zorgwekkend te worden, want ook het Stadhuisplein is een PM-post. Vanwege de kermis is de bestrating kapot gegaan. Lopen we dit risico ook bij de onlangs vernieuwde Markt?

Precariobelasting
Vanaf 2016 hebben we jaarlijks voor zo’n € 1,6 miljoen aan precariobelasting geïnd. Dat betekent een saldo Bestemmingsreserve Precariobelasting van ongeveer € 3,2 miljoen op 31-12-2017. Na de uitspraak van de Hoge Raad werd definitief bepaald dat de kabelbelasting die Hulst heeft opgelegd aan Enduris onterecht was. In het jaarverslag staat dat het oordeel van de Hoge Raad in deze procedure doorwerkt naar de afhandeling van onze bezwaarschriften. Kortom – we kunnen deze precariobelasting maar beter op onze buik schrijven en niet langer aan wishful thinking doen. Het brengt negatieve gevolgen voor onze algemene reserve en debt ratio, die nu nét de goede kant leek op te gaan.

Sociaal Domein
Voor de welzijnsorganisatie aan-z en het arbeidsintegratiebedrijf Dethon wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst. Voor aan-z wordt eenmalig € 1,5 miljoen uit de Bestemmingsreserve Sociaal Domein onttrokken en voor Dethon is de onttrekking € 4,4 miljoen.
Wij beseffen dat het hier om kwetsbare groepen gaat, maar vragen ons tegelijkertijd toch af of dergelijke aanzienlijke onttrekkingen wel verantwoord zijn. Bovendien is de reserve Sociaal Domein opgebouwd uit wmo- en Jeugdwetgelden, waarvan nu dus 4,4 miljoen naar Dethon gaat.
We spreken ook de hoop uit dat de kersvers aangetreden Dethon-bestuurders, als Zeeuws-Vlamingen gezamenlijk de schouders eronder zetten voor Dethon. Het is hun plicht om op korte termijn voor rust en stabiliteit te gaan zorgen. Het belang van de mensen van Dethon staat voorop.

Sport
Sport verbindt en houdt mensen gezond. D66 koestert dan ook alle sporten in Terneuzen. We willen investeren in de aanleg van fiets- en wandelpaden, sportpleintjes, maar ook in schone lucht en mooie natuur. Zo maken we bewegen en gezond leven voor iedereen aantrekkelijk en bereikbaar. D66 vindt het belangrijk dat sport op amateurbasis door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden. Daarom verkiezen we sportevenementen als Delta Ride for the Roses en de Marathon Zeeuws Vlaanderen boven De Scheldeprijs.

Cultuur
Volgens D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden samenleving. Het is dus fijn om ze te hebben, een bindmiddel van de samenleving. Maar culturele voorzieningen zijn ook lonend. Ze zijn een belangrijke vestigingsfactor en leveren daarmee een bijdrage aan de economie. In een tijd waarin het bedrijfsleven in onze gemeente grote moeite heeft om aan mensen te komen, kan een goed cultuuraanbod een doorslaggevende rol spelen.
Onze gemeente kan trots zijn op een zeer breed en omvangrijk cultuuraanbod. Maar dit is alleen maar mogelijk door de onvermoeibare inzet van talloze vrijwilligers, en dat geldt ook voor de sportverenigingen. Het is niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden, en ze enthousiast te houden. De gemeente, die hier immers groot belang bij heeft, zou een coachende rol kunnen spelen bij het vrijwilligersmanagement van al die organisaties en verenigingen.

Kwaliteitskeurmerk coffeeshop
D66 pleit voor een coffeeshopkeurmerk. Het uitgangspunt bij dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid met elkaar te nemen om een veilige, goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten, zowel recreatief als medicinaal. Daarnaast speelt omgevingsveiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol.
Het college van B en W ziet het nut en de noodzaak van zo’n Kwaliteitskeurmerk niet in omdat de huidige situatie rondom de coffeeshop rustig en beheersbaar is. Dat kan zo zijn, maar is de situatie buiten de binnenstad van Terneuzen ook rustig en beheersbaar? Is er daadwerkelijk sprake van minder thuisteelt, grotere wietplantages en straathandel? Drugsoverlast beperkt zich niet alleen tot de binnenstad.

Tot slot
D66 ziet de toekomst van Terneuzen met vertrouwen tegemoet. Ondanks de mooie cijfers en tekenen van herstel liggen er onzekerheden en risico’s op de loer. Er zal veel werk moeten worden verricht om deze onzekerheden en risico’s beter in beeld te krijgen. Dit werk moet nu als eerste gebeuren om onze gemeente aantrekkelijk te houden waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het College van Zes kan er tegenaan.

De fractie van D66 Terneuzen