Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 maart 2018

Gevelherstel in Hulst

D66 Hulst wil de economische en toeristische situatie van de binnenstad van Hulst verbeteren.
De binnenstad van Hulst moet naar de mening van D66 Hulst weer de economische trekker en motor worden van oost Zeeuws-Vlaanderen en dat kan door de binnenstad historiserend te (her)bouwen, het strikt handhaven van de wettelijk vastgelegde regels voor het beschermde stadsgezicht en in overleg met onze Vlaamse buren te zorgen voor beter openbaar vervoer.

D66 Hulst is een groot voorstander van het komen tot een over de hele gemeente samengestelde monumentenlijst. De ‘bouwstenen’ daarvoor zijn al jaren aanwezig, maar de uitvoering daarvan durft de daarvoor verantwoordelijke wethouder kennelijk niet op te pakken.

D66 Hulst is van mening dat het terugbouwen van de winkelpuien in het winkelgebied op basis van een historiserend gevelbeleidsplan een ‘must’ is.
De financiering van dit plan en het daarbij behorende op te zetten gevelfonds zou via bijvoorbeeld Europese subsidiekanalen kunnen worden gerealiseerd.
Gekoppeld aan het historiserende ‘gevelbeleidsplan’ dient een stimuleringssubsidie door de gemeenteraad te worden vastgesteld en ondergebracht in een onafhankelijk beheerd gevelfonds. Ervaringen elders (Apeldoorn, Rijswijk, Den Haag, e.a.) laten zien dat de financiële ondersteuning varieert tussen de € 10.000 en € 20.000 per individueel ingediend gevelplan.

Oude gevels in Hulst

D66 Hulst is voorstander van het benoemen van één in monumentenherstel gespecialiseerde architect waar de eigenaren en/of ondernemers terecht kunnen, die er voor zorgt dat eventuele bouw- en verbouwplannen op de juiste wijze op basis van het historiserend gevelbeleidsplan worden uitgewerkt. Deze architect werkt aan/begeleidt het project op basis van een van te voren contractueel vastgesteld bedrag per gevel/winkelpui.

De ervaring elders leert ook dat zowel de eigenaren, ondernemers alsmede de gemeentelijke overheid zeer enthousiast zijn over het resultaat, temeer omdat dit bijdraagt aan verhoging van de binnenstedelijke sfeer, publiek en toerisme aantrekt en sterk bijdraagt aan een betere verhuurbaarheid en het voorkomen van leegstand van panden.

D66 Hulst is ook van mening dat langdurige leegstand van winkelpanden in een winkelstraat niet gewenst is (zeker als de oorzaak een kunstmatig hoge huur is) en daarom sterk ontmoedigd dient te worden. De verhuurprijzen van de winkelpanden dienen, in overleg met de verhuurders, zodanig te zijn dat kleinschalige ondernemers het aantrekkelijk vinden om zich daarin te vestigen.

De huidige welstands- en monumentencommissie wordt extern ingehuurd en kost ons jaarlijks een flink bedrag. Bovendien geldt, wie betaalt, bepaalt, zeker in Hulst.
D66 Hulst is van mening dat de huidige commissie dient te worden opgeheven om plaats te maken voor een nieuwe ‘eigen’ commissie bestaande uit een kleine afvaardiging van onze erfgoedverenigingen (Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en/of de Stichting Bescherming StadsgezichtHulst) onder voorzitterschap van een (door de Raad, na open sollicitatie te benoemen) stadsarchitect met specialiteit ‘monumenten’.

En als we dan toch bouwen in de binnenstad dan zijn wij er voorstander van om datgene wat ondergronds wordt aangetroffen ook zichtbaar te houden voor de geïnteresseerde bezoeker van Hulst. Hulst heeft prachtige kelders onder de oude bebouwing en waarom deze niet in stand houden en benutten? Wij willen afspraken met bouwers, projectontwikkelaars en hun architecten om ons ondergronds Hulst in de nieuwbouw te behouden en zichtbaar te laten blijven. Goed voor de stad en goed om toeristen te trekken.

Onze mooie binnenstad